Asbestemmingen

De asbestemming van je dierbare

Asbestemmingen – De dag van vandaag kan je met de as van je dierbare al veel meer doen dan tien jaar geleden. De plaats die de as krijgt, noemt men de asbestemming. Je mag de urne op het kerkhof laten begraven in een graf, bijzetten of de as laten verstrooien. Ook het bijzetten in een grafkelder is perfect mogelijk. Je kan dus veel kanten uit op het kerkhof met de as van je dierbare.

Asverstrooiing op een andere plek dan het kerkhof

De as van een overledene mag verstrooid worden op een andere plek dan het kerkhof. Let op:niet op openbare plaatsen, buiten het kerkhof gerekend uiteraard. Ook niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel of stuk grond waar de as wordt verstrooid.

Dit moet tevens te kennen gegeven worden bij de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. Als de uitvaartondernemer de aangifte regelt, moet hij dit weten. Op de burgerlijke stand wordt genoteerd alwaar de overledene terecht komt.

Een urne mag je ook uitstrooien op een andere plaats dan de begraafplaats, wanneer deze plaats is aangeduid door de gemeente als een plaats waar dat mag gebeuren.  Zo is bijvoorbeeld de Schelde in Antwerpen een plaats waar je as mag te water laten.  Dit mag enkel gebeuren op de daartoe aangewezen plaatsen.  Informeer u bij uw gediplomeerde begrafenisondernemer voor meer informatie, of bij uw gemeente.

Je kan de urne thuis bewaren

Een asurn mag ook thuis bewaard worden. Na de uitvaart krijgt u de asurn mee naar huis. Zo kan u de asurn een mooie persoonlijke plek geven. Dit op gezamelijk schriftelijk verzoek van de echtgenoot of van diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde als van alle bloed- of aanverwanten van de eerste graad of indien het over een minderjarige gaat, op verzoek van de ouders of voogd, kan de as van de overledene worden bewaard op een andere plaats dan het kerkhof.

Tegenwoordig kan u beschikken over een brede waaier aan mogelijkheden omtrent de asse van de overledene. U kan de as laten verwerken tot een schilderij of laten inwerken in een juweel, kortom vele mogelijkheden waarbij iedereen zijn eigen gevoel kan volgen qua rouwverwerking. De emotionele aanwezigheid van de overledene, de asse, speelt hierin een grote rol voor de nabestaanden. Zeker de moeite waard om bij stil te staan.

Alle mogelijkheden qua asbestemmingen

Mogelijkheden
  1. begraving van de asurn op de begraafplaats
  2. bijzetting van de asurn in het columbarium van de begraafplaats
  3. uitstrooiing van de as op het daartoe bestemde perceel van de begraafplaats
  4. uitstrooiing van de as op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee
  5. uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of op de aan het grondgebied van België grenzende territoriale zee (andere plaats dan de begraafplaats vereist de schriftelijke toestemming van de eigenaar en moet worden aangegeven bij de aangifte van overlijden)
  6. begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  7. bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
  8. uitstrooiing van de as op een aangewezen openbaar perceel door de stad of gemeente

Gedeelte van de as bewaren

Dit kan. De hoeveelheid as die kan meegegeven worden is klein en van symbolische aard. Het meegeven van de as gebeurt door de beheerder van hetcrematorium. Enkel familieleden in de eerste graad kunnen dit aanvragen. Het begrip echtgenoten moet zo begrepen worden dat ook diegenen die feitelijk samenwonen hiertoe gerekend worden. Het kan in elk geval ook om twee mensen van hetzelfde geslacht gaan.

Back to top button