De aangifte van overlijden

De aangifte van overlijden

De aangifte van overlijden dient te gebeuren bij de burgerlijke stand van de overlijdensplaats, en wordt meestal door uw begrafenisondernemer in orde gebracht. Hierbij bekomt uw begrafenisondernemer de uittreksels uit de akte van overlijden, welke u nodig hebt om verschillende intanties van het overlijden op de hoogte te brengen. In de rubriek “nazorg” vindt u meer informatie over welke instanties.

Dit uittreksel van overlijden wordt kosteloos afgeleverd door de burgerlijke stand van gemeente alwaar de persoon overleden is.

 

Wat heeft men nodig om deze aangifte te doen?

model IIIC/D

medisch attest

indien crematie: aanvraag tot crematie

identiteitskaart overledene

huwelijksboekje overledene

rijbewijs overledene

de toelating tot begraven indien de begrafenis in een andere gemeente of stad plaats heeft (niet in alle gemeenten, maar sommige gemeenten vragen dit nog, in principe zegt de wetgeving: ‘de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden levert kosteloos een toelating tot begraven af’)

(bij natuurlijk overlijden)

 

Bij een verdacht of geweldadig overlijden moet u de volgende extra documenten meenemen:

  • een proces-verbaal van een officier van de politie
  • de toelating tot begraven of crematie van de Procureur des Konings

 

Wat zijn deze documenten?

Een model IIIC of D, is een officieel document dat de artsen invullen bij een overlijden. De documenten krijgen de artsen van de gemeentediensten. Het document bestaat uit verschillende “luiken”. Op dit document wordt ingevuld of het gaat over een natuurlijk of onnatuurlijk overlijden. Ook alle verdere gegevens van de overledene wordt op het document genoteerd. De arts die het overlijden vaststelt moet dit document invullen.

Het model IIIC is het document voor een persoon van 1 jaar of ouder. Het model IIID is voor een kind jonger dan één jaar of een doodgeboorte.

Medisch attest is een document waarop de vaststellende arts noteert dat het om een natuurlijk overlijden gaat. Dit attest is nodig om de toelating tot crematie van de burgerlijke stand, waar het sterfgeval heeft plaatstgevonden, te verkrijgen. De ambtenaar burgerlijke stand zal van zijn kant een arts aanstellen om zich onder ede van het overlijden te gaan vergewissen.

In het verleden is hieromtrent veel discussie geweest tussen uitvaartondernemers en de beëdigde dokters van bepaalde gemeenten die de dood moesten bevestigen in opdracht van de burgerlijke stand. Omdat er in bepaalde gemeenten géén mortuarium was, moesten begrafenisondernemers met de overledene over de gemeentegrens heen, alvorens de toelating tot vervoer (wat nu bij decreet toegelaten is) te verkrijgen. De beëdigde dokters van de burgerlijke stand wilden vaak niet over de gemeentegrens heen om de dood vast te stellen en zo ontstond commotie. Gelukkig mogen uitvaartondernemers de dag van vandaag met de overledene rechtstreeks naar hun rouwcentrum, zonder hier eerst voor langs de burgerlijke stand te moeten gaan om de toelating tot vervoer te verkrijgen. De documenten van de vaststellende arts waarop vermeldt staat dat het om een natuurlijk overlijden gaat, zijn voldoende om de overledene te mogen vervoeren.

Aanvraag tot crematie is een document ingevuld en ondertekend door de persoon die in de lijkbezorging dient te voorzien. Bij dit document moet een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

“De persoon die bevoegd is om in de lijkbezorging te voorzien kan de begrafenisondernemer machtigen om de formaliteiten in zijn plaats te vervullen, en in het bijzonder om bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgehad, de aanvraag voor de toestemming tot crematie in te dienen (artikel 20)”

Bij begraven

Geen begraving kan geschieden zonder toelating van de ambtenaar burgerlijke stand. De begraving mag pas plaatsvinden ten vroegste 24 uur na het overlijden.

Bij crematie

Toelating tot crematie mag nooit worden verleend vóór het verstrijken van een termijn van 24 uur. Die termijn gaat in met de ontvangst van de vraag om toelating tot crematie en de aangifte.

Back to top button