Testament, wat is een testament?

Een testament is een meestal door een notaris opgestelde akte, waarin iemand regelt wat er na zijn/haar dood met de nalatenschap gebeurt. Je hebt hierin ook verschillende soorten testamenten.

Er bestaan drie belangrijke soorten testament:

• het eigenhandig of holografisch testament:

Dit testament is alleen geldig wanneer het geheel met de hand van de erflater is geschreven, gedagtekend en ondertekend. Het mag op elk papier en in elke taal worden geschreven. Het eigenhandig testament is de meest gebruikte vorm van laatste wilsbeschikking. Aan dit testament zijn diverse voordelen gekoppeld: het holografisch testament is uiterst eenvoudig, het kan geheim blijven en er zijn geen kosten aan gebonden. Toch is dit testament niet zonder gevaar: de vormvoorschriften zijn uiterst eenvoudig, maar moeten tot op de letter worden nageleefd. Het komt vaak voor dat onduidelijkheden en gebrek aan precisie in het testament aanleiding geven tot verwarring en dubbelzinnige interpretaties. Om dit te vermijden kan de erflater met de hulp van zijn notaris een ontwerp van testament opstellen.

• het openbaar of authentiek testament:

Dit testament wordt door de erlfater gedicteerd aan twee notarissen of één notaris, bijgestaan door twee getuigen. Dit testament biedt diverse voordelen. Zo kan de inhoud en vorm van een authentiek testament niet worden betwist en is de datum zeker, wat van groot belang is wanneer er meerdere testamenten bestaan.

• het internationaal testament:

Deze vorm wordt aangeraden wanneer de erflater, de legataris of het vermaakte goed zich in het buitenland bevinden.

Wie mag een testament opmaken?

Iedereen die ouder is dan achttien jaar mag bij testament over zijn goederen beschikken. Twee of meer personen mogen geen testament opmaken in een enkel geschrift, op straffe van nietigheid.
Als er meerdere testamenten zijn, sluiten de recentste beschikkingen enkel de oudste beschikkingen uit die strijdig zijn met de recente beschikkingen. De andere beschikkingen blijven onverkort geldig. Een nietig, herroepen of vervallen legaat geldt als ongeschreven, dat wil zeggen dit legaat wordt als onbestaand beschouwd. Wie een testament maakt kan uit voorzorg een dubbel van zijn testament toevertrouwen aan een betrokken derde die te goeder trouw is.
De erflater heeft er belang bij de personen in zijn omgeving mee te delen dat hij een testament heeft opgemaakt en bij welke notaris hij dit testament in bewaring heeft gegeven.


Op te merken valt dat de notaris verplicht is, tenzij de erflater zich uitdrukkelijk hiertegen verzet, de neerlegging van het testament in alle geheimhouding te vermelden in het Centraal register der laatste wilsbeschikkingen (CRT). Dit register kan na iemands overlijden worden geraadpleegd door de notaris die instaat voor de erfopvolging om na te gaan of er testamenten op naam van de overledene bestaan.
Als u geen erfgenaam met wettelijk erfdeel hebt (kinderen, kleinkinderen, grootouders of ouders), hebt u het recht het geheel of een deel van uw vermogen over te maken of te schenken aan een stichting of vereniging. Als u erfgenamen hebt, kunt u het “beschikbaar gedeelte”, dat wil zeggen uw vermogen min het wettelijk erfdeel van uw erfgenamen, overmaken aan een stichting of vereniging.

U kunt uw testament op elk ogenblik herroepen en uw legaat te allen tijde vernietigen. Hiervoor hoeft u alleen een nieuw testament op te maken waarin u uw vorige beschikkingen uitdrukkelijk vernietigt.

www.notaris.be

Back to top button