Wie betaalt de begrafenis?

Wie betaalt de kosten van de begrafenis, de factuur?

wie betaalt de begrafeniskosten?Wie betaalt er voor de kosten van de begrafenis? Wanneer de nalatenschap voldoende omvat, kunnen de begrafeniskosten vooraf uit de de nalatenschap worden betaald. De factuur van de begrafenisondernemer zal duidelijk maken wie er begraven werd, door de naam van de overledene duidelijk op de factuur te melden. Aan de hand van deze begrafenisfactuur, kan u als erfgenaam het verschuldigde bedrag laten betalen door de bank waar de overledene geld had staan.

Dit belet echter niet, dat een van de erfgenamen de begrafeniskosten kan betalen en hierna de kosten op de andere erfgenamen kan verhalen, zonder dat hierbij de vereffening en verdeling van de nalatenschap dient te worden afgewacht. De juridische grondslagen van deze vordering is, bij artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek, stellende dat elke erfgenaam moet bijdragen in de betaling van de schulden en de lasten van de nalatenschap, ieder naar evenredigheid van wat hij daaruit ontvangt.

De begrafeniskosten en de successierechten

De begrafeniskosten kunnen worden ingebracht in de successierechten, als zijnde de begrafenisonkosten. Ook de kosten voor koffietafel of rouwmaaltijd, kunnen hiervoor worden ingebracht. Let wel op; De erfgenaam die bij de aangifte van de nalatenschap de begrafeniskosten aangeeft als passiva van de nalatenschap, erkent zelf impliciet dat de kosten van de begrafenis ten laste vallen van de nalatenschap.

Het verwerpen van de nalatenschap vormt niet meteen een kwijtschelding van de te betalen begrafenisonkosten voor een bloedverwant, wanneer men een bestelbon ondertekend heeft bij het bestellen van een begrafenis.

“Een erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, kan toch nog op contractuele gronden verplicht worden de begrafeniskosten te betalen. Dit is het geval als hij de begrafenis besteld heeft en het contract met de begrafenisondernemer afsloot.”

Is er een bestelbon ondertekend door de besteller van de begrafenis?

Steeds meer begrafenisondernemingen laten door hun besteller een bestelbon ondertekenen, waarbij de handtekening wordt voorafgegaan door de vermelding: “de besteller bestelt in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming”. Deze contractuele verbintenis, de bestelbon, maakt duidelijk dat de persoon die de begrafenis bestelt, gehouden is tot de betaling ervan.

Zaakwaarneming houdt in dat, een derde, die geen bloedverwant is, handelde uit noodzakelijkheid. Hij bestelde de begrafenis uit noodzaak. Bijvoorbeeld omdat de naaste bloedverwanten van de overledene niet onmiddellijk te bereiken of beschikbaar waren. Indien één of meerdere bloedverwanten wél beschikbaar zijn en de begrafenis desondanks besteld wordt door een derde, zal deze derde zich niet kunnen beroepen op de term “zaakwaarneming”. Noch op de verrijking zonder oorzaak om de terugbetaling te vorderen van de door hem gemaakte kosten voor de begrafenis.

Wat indien er geen bestelbon ondertekend werd?

Wat als er geen bestelbon ondertekend werd met de tekst “in eigen naam en met uitsluiting van zaakwaarneming”?

In dat geval en voor zover het niet over de lijkbezorging van behoeftigen gaat, zullen de regels van het Burgerlijk Wetboek, de onderhoudsverplichting en het erfrecht, bepalen wie voor de betaling van de begrafeniskosten zal dienen in te staan. Algemeen gezien, geldt de begrafeniskosten als een last of schuld van de nalatenschap. Voor zover zij in verhouding staan tot de levensstandaard en het vermogen van de overledene.

Kan men zonder het ondertekenen van een bestelbon, toch verplicht worden de begrafeniskosten te betalen, ook wanneer zij de erfenis verwerpen?

Een verwerpende erfgenaam kan soms toch verplicht worden tot het betalen van de begrafeniskosten, zelfs tot het definitief dragen van de begrafeniskosten. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg van Turnhout bij vonnis van 12 april 1983 dat een erfgenaam die krachtens het artikel 205 B.W. haar moeder levensonderhoud verschuldigd is, de begrafeniskosten van haar moeder moet dragen, ook al verwerpt zij de nalatenschap. Hieraan zijn uiteraard extra details aan verbonden. Zoals het feit dat erfgenamen de begrafeniskosten niet zelf kunnen betalen, omdat men zelf behoeftig is.

De rechter kan dus oordelen dat kinderen/erfgenamen op basis van onderhoudsplicht, gehouden zijn tot het betalen van de begrafeniskosten, ook al verwerpt men de nalatenschap, op basis van het onderhoudsplicht.

Wat als men de begrafeniskosten betaalt en alsnog de nalatenschap verwerpt?

De besteller van de begrafenis, kan dus zonder enig probleem de begrafenis betalen en terzelfde tijd de nalatenschap verwerpen. Hij kan alsdan niet aangesproken worden in betaling van de andere schulden van de nalatenschap. Meerdere rechtzaken hebben hierin veelal hetzeflde resultaat.

“De betaling van de begrafeniskosten kan dus niet beschouwd worden als daden van stilzwijgende aanvaarding van de kosten die uit de nalatenshap vloeien.”

Waarom maakt een begrafenisondernemer een bestelbon op?

Zo weet men meteen wat de exacte kosten van de bestelde begrafenisplechtigheid inhouden. Het is uiteraard ook belangrijk dat de begrafenisondernemer een bestelbon laat ondertekenen, daar hij zijn facturen moeten kunnen vorderen aan de persoon die de begrafenis besteld heeft. Tenslotte is het niet altijd even duidelijk wie er bij het regelen van de uitvaart en het ondertekenen van de bestelbon, wie de erfgenamen exact zijn en hoe de verdeling ervan zal worden opgesteld. Een ondertekende bestelbon is bijna noodzakelijk om zekerheid te hebben dat de besteller nadien kan worden aangesproken voor de betaling van de begrafenisonkosten.

15/5/2012

Back to top button