Gebruiksvoorwaarden

Privacy en gebruiksvoorwaarden

Door de website van Uitvaartvlaanderen.be of websites onderdeel aan Uitvaartsites.be, te gebruiken, verklaart de bezoeker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden en erkent uitdrukkelijk dat de op deze website weergegeven informatie, gegevens en andere elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van Uitvaartvlaanderen.be of andere rechthebbenden en verbindt er zich expliciet toe aan deze informatie en gegevens geen wijzigingen aan te brengen.

Uitvaartvlaanderen.be, behoudt zich het recht om de gratis aanmeldingen, die verleend zijn in februari 2009 bij de opstart van de website, stop te zetten op eender welk moment dat wij dit nodig achten, zonder enige verwittiging of bericht naar de bedrijven die op dat ogenblik aangemeld staan. Men kan ten allen tijde in- en uitschrijven uit de nieuwsbrief database, ook al staat men niet meer gratis aangemeld als bedrijf.

De bedrijven die met emailadres op onze websites vermeldt staan, gaan akkoord dat Uitvaartvlaanderen.be niet verantwoordelijk is voor het genereren of toesturen van spam in welke vorm of van welke afzender dan ook. Uitvaartvlaanderen.be is in geen geval verantwoordelijk voor opgelopen schade in elk zin van het woord. Noch materieel, noch softwarematig is Uitvaartvlaanderen.be verantwoordelijk voor deze spam. Bedrijven worden geacht zelf ook de nodige antispam software te bezitten.

Informatie en beeldmateriaal op deze website en de informatie eraan gerelateerd, zowel direct als indirect, is auteursrechtelijk beschermd en mag op géén enkele wijze worden verveelvoudigd, verkocht, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van uitvaartvlaanderen.be of de rechthebbende.

Uitvaartvlaanderen.be streeft ernaar om de informatie en eventuele hulpmiddelen op de website(s) zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, ook al dienen ze slechts ter informatie van de gebruiker. De verstrekte gegevens steunen op betrouwbare bronnen en zorgzaam werk, maar hebben een informatief karakter. Uitvaartvlaanderen.be en haar leveranciers garanderen niet de juistheid, volledigheid, tijdigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook, alleen tracht Uitvaartvlaanderen.be, naar best vermogen, de juistheid van deze informatie te controleren en te verzekeren. Alle informatie, producten, hulpmiddelen, diensten en alle andere elementen van deze website worden geleverd in de “staat waarin ze zich bevinden”, en dit zonder de minste waarborg vanwege Uitvaartvlaanderen.be.

Uitvaartvlaanderen.be en/of toeleveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website of delen ervan noch accepteren ze geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van eventuele gebeurlijke fouten of vergissingen. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de Uitvaartvlaanderen.be website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Uitvaartvlaanderen.be is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, samenvatten, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data met behulp van deze website en verwante informatiediensten, en dit zelfs indien Uitvaartvlaanderen.be gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Op deze website zijn diverse links te vinden, door Uitvaartvlaanderen.be aangeboden, naar websites die niet van Uitvaartvlaanderen.be zijn maar waarvan Uitvaartvlaanderen.be meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links zijn evenwel puur informatief. Uitvaartvlaanderen.be is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt, noch garandeert Uitvaartvlaanderen.be op geen enkele wijze de correctheid van de informatie verbonden aan deze links. Uitvaartvlaanderen.be is in geen geval verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen van welke aard dan ook wat betreft deze links.

Uitvaartvlaanderen.be behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden én aanmeldingsvoorwaarden van leveranciers/begrafenisondernemers of andere leden van welke aard dan ook, van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden de gebruiker van de website binden, raadt Uitvaartvlaanderen.be de gebruiker aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.

Uitvaartvlaanderen.be verzoekt met aandrang de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat Uitvaartvlaanderen.be de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken.

Gelieve hiertoe contact met Uitvaartvlaanderen.be op te nemen via het contactformulier.

©Uitvaartvlaanderen.be

 

Back to top button