Werkgever/werkloosheid na overlijden

De werkgever

Het overlijden van een werknemer beëindigt de arbeidsovereenkomst. De werkgever dient verwittigd te worden, zodat deze naar zijn sociaal secretariaat toe alle formaliteiten kan vervullen. Zijn er nog uit te keren lonen of wedden, vergoedingen, vakantiegeld, of nog uit te reiken bijdragebons voor de ziekteverzekering? Verstrekt de onderneming toelagen aan de nabestaanden zoals reeds vermeld in vorige punten onder de rubriek “nazorg”? Enkele voorbeelden: bijdrage in de begrafeniskosten, bijkomend overlevingspensioen, kapitaal van de groepsverzekering.

Vakantiegeld

Vakantiegeld omvat zowel het vakantiegeld voor het voorbije dienstjaar, voor zover het nog niet werd uitbetaald, als het vakantiegeld verschuldigd voor het lopende dienstjaar in verhouding tot de periode waarin arbeid werd gepresteerd en tot het ontvangen loon.
Bediende: werkgever betaald vakantiegeld rechtstreeks uit aan de rechthebbenden.
Arbeider: uitbetaling door vakantiefonds, waarbij deze is aangesloten.

Nabestaanden hebben volgens hun graad van verwantschap wellicht recht op één of meerdere dagen verlof: klein verlet. Hiertoe moeten zij hun werkgever een rouwbericht of beter nog een uittreksel uit de overlijdensakte kunnen voorleggen. Soms wordt ook een bewijs vanwege de begrafenisondernemer gevraagd.
Voor ouders, echtgeno(o)t(e) of (schoon)kinderen: 3 dagen tussen overlijden en begrafenis
Voor inwonende (schoon)broer/zus, kleinkind of grootouder: 2 dag. tuss. overl. en begraf.
Voor idem, niet inwonend: 1 dag tussen overlijden en begrafenis. Ambtenaren hebben in regel recht op 1 dag méér.

Werkloosheid

Ingeval de overledene niet gesyndiceerd was:
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen verwittigen en een overlijdensattest bezorgen.
Was de overledene wel gesyndiceerd: dan wendt u zich tot zijn/haar vakbond en bezorgt hen een overlijdensattest.

Back to top button