Archief

Wettekst aanpassing decreet op begraafplaatsen en lijkbezorging | Uitvaartvlaanderen.be

Wettekst aanpassing decreet begraafplaatsen en lijkbezorging

De wettekst van de aanpassing betreffende het decreet op begraafplaatsen en lijkbezoring

Wettekst met de aanpassing:

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft (1)

Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 15, § 1, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede lid worden de woorden “evenals over het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid” vervangen door de woorden “het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid, evenals over de gemeente waar men begraven wil worden of de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden”;

2° het vierde lid wordt vervangen door wat volgt :
“Indien het overlijden in een andere gemeente van het Vlaamse Gewest dan die van de hoofdverblijfplaats heeft plaatsgehad of wanneer de overledene de wens heeft uitgedrukt in een andere gemeente dan de gemeente van de hoofdverblijfplaats of van de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgehad, te worden begraven, bijgezet of uitgestrooid, moet de gemeente van de hoofdverblijfplaats zonder verwijl op aanvraag van de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgehad of van de gemeente waar de overledene wenst begraven, bijgezet of uitgestrooid te worden, informatie betreffende de in het tweede lid bedoelde laatste wilsbeschikking bezorgen.”.

 


 

Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 24, § 1, vierde lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, worden de woorden “, vooraleer de crematie plaatsvindt,” opgeheven.

Art. 3. Aan hoofdstuk II, afdeling III, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 10 november 2005 en 18 april 2008, wordt een artikel 24bis toegevoegd, dat luidt als volgt :
« Art 24bis. De gemeenteraad stelt de kosten vast die verbonden zijn aan het verwijderen van de asurne uit een graf of een columbarium. Twee jaar na deze verwijdering vervalt de concessie zonder dat deze aanleiding kan geven tot een terugbetaling van de betaalde concessieprijs. »
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 9 december 2011.

De minister-president van de Vlaamse-Regering,
K. PEETERS
De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
G. BOURGEOIS

Gerelateerde onderwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button